Ráta Deontais Speisialta

Ráta Deontais Speisialta

An bhfuilim Incháilithe le haghaidh Ráta Speisialta?

Tá ráta speisialta de dheontas cothabhála ar fáil do mhic léinn incháilithe. Ní mór na critéir seo a leanas a chomhlíonadh chun a bheith incháilithe don ráta deontais seo:

 • Ní mór go mbeadh tú incháilithe don ghnáthráta deontais;
 • Ní mór nach sáraíonn d’ioncam iomlán inríofa teaghlaigh iomlán an tairseach ráta speisialta.
 • Ar an 31 Nollaig sa bhliain sula ndearnadh d’iarratas, ní mór go n-áireofaí san ioncam teaghlaigh inríofa íocaíocht incháilithe fhadtéarmach ón Roinn Coimirce Sóisialaí mar atá forordaithe i Scéim Deontais an Mhic Léinn don bhliain ábhartha nó a comhionann ó Bhallstát den AE.

 Íocaíochtaí Incháilithe Fadtéarmacha Leasa Shóisialaigh

 • Pinsean na nDall
 • Liúntas do Chúramóirí
 • Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora
 • Liúntas Cuardaitheora Post Eatramhach
 • Liúntas Banchéile Thréigthe
 • Liúntas Míchumais
 • Cúnaimh Feirme
 • Liúntas Cuardaitheora Post (i leith tréimhse 65 seachtain as a chéile dífhostaíocht a raibh  iarratasóir ag fáil lena linn Liúntas Cuardaitheora Post )
 • Pinsean Stát (Neamh-Ranníocach)
 • Íocaíocht Caomhnóra (Neamh-Ranníocach)
 • Liúntas Réamh-scoir
 • Pinsean Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh (Neamh-Ranníocach)
 • Liúntas Leasa Fhorlíontaigh (sa chás go bhfuil sé á fháil ar feadh 12 mí féilire i ndiaidh a chéile)
 • Íocaíocht sochair do dhaoine 65 bliana d’aois
 • Sochar Cúramóra
 • Sochar Banchéile Thréigthe
 • Pinsean Easláine
 • Forlíonadh Éagumais
 • Sochar Báis Díobhálacha Ceirde (pinsean dílleachta)
 • Sochar Díobhálacha Ceirde — Sochar Báis (Pinsean Baintrí nó Baintrí Fir)
 • Pinsean Stáit (Ranníocach)
 • Íocaíocht Caomhnóra (Ranníocach)
 • Sochar Cuardaitheora Poist (nuair a dhéantar iad a chomhcheangal le híocaíochtaí incháilithe eile ag suimiú suas le 65 seachtain as a chéile mar atá sa nóta thíos Cruacháil Íocaíochtaí Incháilithe Fadtéarmacha na Roinne Coimirce Sóisialaíle híocaíochtaí)
 • Pinsean Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh (Ranníocach)
 • Pinsean Stáit (Eatramhach)
 • Liúntas chun Filleadh ar an Oideachas (Roghanna Dara Leibhéal agus Tríú Leibhéal)
 • Liúntas um Fhilleadh ar Obair (Fostaithe)
 • Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair
 • An Scéim Fostaíochta Pobail
 • An Scéim Sóisialta Tuaithe
 • Tionscnamh Tús
 • Scéim Tairsí
 • Cúrsaí Breisoideachas agus Oiliúna (BOO), lena n-áirítear Printíseachtaí
 • Scéim dreasachta post páirt-aimseartha
 • Scéim Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais (SDOG)
 • Liúntais Chúram Altrama agus Iarchúraim nó Liúntas Cothabhála Uchtála i gcás ina n-íoctar é i leith an iarratasóra
 • Liúntas um Mhaireachtáil Neamhspleách do Dhaoine Óga i gCúram Cónaitheach
 • Íocaíocht do Theaghlaigh i bhFostaíocht/Forlíonadh Ioncam Teaghlaigh
 • Ag fáil íocaíochtaí faoin tionscnamh FIT (Modh Mear chuig TF) atá comhionann le híocaíocht leasa shóisialaigh
 • Sochar Acmhainne Páirtigh i gcás ina bhfuil teidlíocht bhunúsach ag an bhfaighteoir ar Phinsean Neamhbhailí
 • Rannpháirtithe ar chúrsa oiliúna arna cheadú ag Roinn Rialtais, Gníomhaireacht Stáit nó Comhpháirtíocht Ceantair agus a raibh íocaíocht incháilithe á fáil acu sula ndeachaigh siad ar aghaidh chuig an gclár;
 • Fostaithe ar Chláir Seirbhísí Pobail (fiontair eacnamaíochta sóisialta roimhe seo) a fhaigheann deontais;

Carnadh Íocaíochtaí Incháilithe Fadtéarmacha na Roinne Coimirce Sóisialaí

 • Is féidir tréimhsí ina raibh Liúntas Cuardaitheora Poist agus Sochar Cuardaitheora Poist agus íocaíochtaí inchálithe eile á bhfáil a chur san áireamh le chéile ar mhaithe leis an tréimhse fhorordaithe 65 seachtain as a chéile dífhostaíocht a raibh  iarratasóir ag fáil lena linn Liúntas Cuardaitheora Post.
 • Féadtar Sochar Breoiteachta nó Máithreachais na Roinne Coimirce Sóisialaí, cé nach íocaíochtaí incháilithe iad, iontu féin, a úsáid chun tréimhsí ina raibh Sochar Cuardaitheora Poist agus Liúntas Cuardaitheora Poist á fháil a chur san áireamh le chéile ar mhaithe leis an tréimhse fhorordaithe 65 seachtain a chomhlíonadh a theastaíonn ón Ráta Speisialta a fhad agus a bhí Sochar Cuardaitheora Poist agus Liúntas Cuardaitheora Poist á fháil díreach roimh agus i ndiaidh na tréimhse ina raibh sochar breoiteachta nó sochar máithreachais á fháil.
 • Chomh maith leis in, is féidir tréimhsí ina rabhthas rannpháirteach in JobBridge, an Scéim Náisiúnta Intéirneachta, a chur san áireamh le tréimhsí ina raibh íocaíochtaí incháilithe eile á bhfáil a fhad agus a bhí íocaíocht incháilithe á fáil díreach roimh agus i ndiaidh na tréimhse ina rabhthas rannpháirteach in JobBridge.
 • Is féidir Liúntas/Méadú Leanaí Cleithiúnacha (CDA/CDI) a asbhaint ó íocaíocht na Roinne Coimirce Sóisialaí ionas go mbeidh ioncam inríofa cothrom le níos lú ná an tairseach ráta deontais speisialta, ach ní féidir é a bhaint ó íocaíochtaí a bhfuil neamhaird déanta dóibh de bhrí go bhfuil an t-ioncam seo curtha as an áireamh ó ríomh an ioncaim inríofa cheana féin.
 • Tabhair faoi deara le do thoil nach féidir CDA/CDI a úsáid chun an t-iarratasóir a thabhairt isteach in aon tairseach eile seachas an tairseach ráta speisialta.