Táblaí Tairseacha Ioncaim agus Rátaí Deontais do Mhic Léinn Iarchéime

Táblaí Tairseacha Ioncaim agus Rátaí Deontais do Mhic Léinn Iarchéime

Táblaí Tairseacha Ioncaim agus Rátaí Deontais do Mhic Léinn Iarchéime

Chun go mbeidh tú i dteideal deontas a fháil, ní mór go mbeidh d’ioncam teaghlaigh iomlán inríofa faoi bhun tairseacha ioncaim áirithe. Má tá tú i dteideal maoiniú a fháil, cuirtear d’ioncam inríofa san áireamh nuair atáthar ag measúnú cén sórt maoinithe a d’fhéadfá a fháil.

Tá an ríomh ioncaim bunaithe ar an ollioncam ó gach foinse don bhliain féilire roimhe sin, ar a dtugtar an tréimhse thagartha. Mar shampla, déantar na hiarratais 2023/24 a mheasúnú bunaithe ar an ollioncam ó gach foinse don tréimhse 1 Eanáir 2022 go dtí 31 Nollaig 2022.

 

Ag brath ar leibhéal an ioncaim inríofa atá ag mac léinn, tá táille ranníocaíochta Iarchéime de €4,000 nó deontas táille Iarchéime, suas le €6,270  ar a mhéad, ar fáil do mhic léinn Iarchéime ar chúrsa faofa mar thacaíocht le táillí, mar aon le deontas cothabhála.

Chun an deontas táille Iarchéime a fháil mar aon leis an deontas cothabhála, ní mór do mhic léinn na critéir a chomhlíonadh don Ráta Speisialta deontais. Ba cheart é a thabhairt faoi deara, áfach, nach bhfuil mic léinn a fhaigheann Liúntas um Fhilleadh ar Oideachas (BTEA) ná Mic Léinn Teagaisc incháilithe le haghaidh deontas cothabhál

Níl mic léinn iarchéime atá incháilithe don Ranníocaíocht Táille Iarchéime de €4,000 incháilithe leis an deontas cothabhála a fháil.

Íoctar deontais chothabhála ag ráta cóngarach agus neamhchóngarach. Íoctar an ráta cóngarach nuair a bhíonn coláiste mac léinn níos lú 30km óna ngnátháit chónaithe. Íoctar an ráta neamh-in aice láimhe nuair a bhíonn coláiste mac léinn níos mó ná 30km óna ngnátháit chónaithe.

Sa tábla thíos leagtar amach i gcló trom na tairseacha ioncaim agus na rátaí deontais cothabhála a bhaineann leo, do mhic léinn  Iarchéime.

D’fhéadfadh méadú teacht ar thairseacha ioncaim bunaithe ar Leanaí Cleithiúnacha agus/nó Daoine Ábhartha sa bhreisoideachas agus san ardoideachas.

Chun go mbeidh tú incháilithe don Ráta Speisialta den deontas cothabhála, ní mór:

  •          Go mbeidh d’ioncam inríofa faoi bhun €25,000; agus
  •          Go n-áireofar san ioncam inríofa ceann amháin de na híocaíochtaí incháilithe fadtéarma ón Roinn Coimirce Sóisialaí mar atá leagtha síos sa Scéim Deontais do Mhic Léinn don bhliain ábhartha nó a comhionann ó Bhallstát den AE.

Tairseacha Ioncaim agus Rátaí Bronnta Deontais le haghaidh Iarchéimithe

Bliain Acadúil 2023/24

Ráta

Níos lú ná 4 páistí spleácha

Idir 4 agus 7 páistí spleácha

8 páistí spleácha nó níos mó

Méadú ar an Tairseach Ioncaim le haghaidh gach duine bhreise ag an gcoláiste

Ranníocaíocht táille iarchéime

(ráta speisialta)

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi


€25,000

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi


€27,400

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi


€29,702

+€4,950

Ráta an Deontas ranníocaíochta táille atá ar fáil


Uasmhéid €6,270


Uasmhéid €6,270


Uasmhéid €6,270

 

Ráta Speisialta Cóngarach

Ráta Deontais chothaithe ar fáil

(níos lú ná 30km)

€2,936

€2,936

€2,936

 

Ráta Speisialta Neamhchóngarach

Ráta Deontais chothaithe ar fáil

(30km nó níos mó)

€6,971

€6,971

€6,971

 
 
 

Ranníocaíocht táille iarchéime

(ráta caighdeánach)

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi


€55,240

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi


€60,595

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi


€65,700
+€4,950

         

Ráta an Deontas ranníocaíochta táille atá ar fáil


€4,000


€4,000


€4,000