Tairseacha Ioncaim agus Rátaí Deontais do Mhic Léinn atá i mbun Staidéir lasmuigh den Stát

Tairseacha Ioncaim agus Rátaí Deontais do Mhic Léinn atá i mbun Staidéir lasmuigh den Stát

Tairseacha Ioncaim agus Rátaí Deontais do Mhic Léinn atá i mbun Staidéir lasmuigh den Stát

Chun go mbeidh tú i dteideal deontas a fháil, ní mór go mbeidh d’ioncam teaghlaigh iomlán inríofa faoi bhun tairseacha ioncaim áirithe. Má tá tú i dteideal maoiniú a fháil, cuirtear d’ioncam inríofa san áireamh nuair atáthar ag measúnú cén sórt maoinithe a d’fhéadfá a fháil.

Bliain Acadúil 2023/24

Tá an ríomh ioncaim bunaithe ar an ollioncam ó gach foinse don bhliain féilire roimhe sin, ar a dtugtar an tréimhse thagartha. Mar shampla, déantar na hiarratais 2023/24 a mheasúnú bunaithe ar an ollioncam ó gach foinse don tréimhse 1 Eanáir 2022 go dtí 31 Nollaig 2022.

Cén saghas maoinithe atá ar fáil do mhic léinn atá i mbun Staidéir lasmuigh den Stát?

Níl cúrsaí PLC ar fáil ach laistigh den Stát agus cúrsaí comhchosúla as a leanann dámhachtainí breisoideachais lasmuigh den Stát níl siad i dteideal cúnamh deontais mac léinn.

Is é an deontas cothabhála an t-aon chistiú atá ar fáil dár mic léinn fochéime a thugann faoi chúrsaí faofa lasmuigh de Stát na hÉireann. Níl Mic léinn teagaisc agus mic léinn a bhfuil LFAO (Liúntas um Fhilleadh ar Oideachas) á fháil acu i dteideal an Deontas Cothabhála a fháil.

Ranníocaíocht atá sa deontas cothabhála i dtreo costais laethúla mhaireachtála agus íoctar é go díreach le mic léinn incháilithe trí naoi dtráthchuid mhíosúla i gcaitheamh na bliana acadúla.

Íoctar deontais chothabhála ag ráta cóngarach agus neamhchóngarach. Íoctar an ráta cóngarach nuair a bhíonn coláiste mac léinn níos lú 30km óna ngnátháit chónaithe. Íoctar an ráta neamh-in aice láimhe nuair a bhíonn coláiste mac léinn níos mó ná 30km óna ngnátháit chónaithe.

Braithfidh méid iomlán an deontais ar leibhéal ioncam inríofa mac léinn.

Mic léinn atá ag déanamh nó ar mhaith leo cúrsa faofa a dhéanamh i dTuaisceart Éireann, d’fhéadfadh sé go mbeidh siad i dteideal Deontas Cothabhála agus Táille a fháil.

Ag brath ar leibhéal an ioncaim inríofa atá ag mac léinn, d’fhéadfadh sé nó sí a bheith incháilithe le haghaidh ranníocaíocht táille iarchéime de €4,000 nó Deontas Táille Iarchéime, suas go dtí uasmhéad de €6,270, i dtreo chostas a gcuid táillí plus cothabháil.

Íoctar deontais chothabhála ag ráta cóngarach agus neamhtheachtach. Íoctar an ráta cóngarach nuair a bhíonn coláiste mac léinn 30km nó níos lú óna ngnátháit chónaithe. Íoctar an ráta neamh-in aice láimhe nuair a bhíonn coláiste mac léinn níos mó ná 30km óna ngnátháit chónaithe.

Níl Mic Léinn Teagaisc atá i mbun staidéir lasmuigh-den-Stát i dteideal maoiniú a fháil le haghaidh deontais. 

Chun go mbeidh tú incháilithe don Ráta Speisialta den deontas cothabhála, ní mór:

  • Go mbeidh d’ioncam inríofa faoi bhun €24,500; agus
  • Go n-áireofar san ioncam inríofa ceann amháin de na híocaíochtaí incháilithe fadtéarma ón Roinn Coimirce Sóisialaí mar atá leagtha síos sa Scéim Deontais do Mhic Léinn don bhliain ábhartha nó a comhionann ó Bhallstát den AE.

Tábla 1: Sonraítear sa tábla thíos na tairseacha ioncaim agus na híocaíochtaí cothabhála do mhic léinn fochéime lasmuigh-den-Stát.Tá na tairseacha faoi chló trom.

Tábla 2: Sonraítear sa tábla thíos na tairseacha ioncaim agus na híocaíochtaí cothabhála do mhic léinn iarchéime lasmuigh-den-Stát. Tá na tairseacha faoi chló trom. (Tuaisceart Éireann amháin)

D’fhéadfadh méadú teacht ar thairseacha ioncaim bunaithe ar Leanaí Cleithiúnacha agus/nó Daoine Ábhartha sa bhreisoideachas agus san ardoideachas.

Tábla 1: Mic Léinn Fochéime lasmuigh-den-stát Tairseacha Ioncaim agus Rátaí Bronnta Deontais Bliain Acadúil 2023/24

 

 

Ráta

Níos lú ná 4 páistí spleácha

Idir 4 agus 7 páistí spleácha

8 páistí spleácha nó níos mó

Méadú ar an Tairseach Ioncaim le haghaidh gach duine breise ag an gcoláiste

Ráta Speisialta cothaithe

Tairseach

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi


€25,000

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi


€27,400

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi


€29,702

+€4950

Ráta Speisialta Cóngarach

Ráta Deontais chothaithe ar fáil

(níos lú ná 30km)

€2,936

€2,936

€2,936

 

Ráta Speisialta Neamhchóngarach

Ráta Deontais chothaithe ar fáil

(30km nó níos mó)

€6,971

€6,971

€6,971

 
         

Banda 1 Cothabháil Iomlán

Ráta Cothaithe

Tairseach

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi


€40,875

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi


€44,810

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi


€48,575

+€4,950

Banda 1, cothabháil iomláin, ráta cóngarach den deontas cothbháil ar fáíl.

(níos lú ná 30km)

€1,613

€1,613

€1,613

 

Banda 1, cothabháil iomláin, ráta neamh-cóngarach den deontas cothbháil ar fáíl

(30km nó níos mó)

€3,677

€3,677

€3,677

 
         

Banda 2 Cothabháil Páirt

Ráta Cothaithe

Tairseach

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi


€41,970

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi


€46,025

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi


€49,890

+€4,785

Banda 2, cothabháil páirteach, ráta cóngarach den deontas cothbháil ar fáíl.

(níos lú ná 30km)

€1,221

€1,221

€1,221

 

Banda 2 cothabháil páirteach, ráta neamh-cóngarach den deontas cothbháil ar fáíl

(30km nó níos mó)

€2,717

€2,717

€2,717

 
         

Banda 3 Cothabháil Páirt

Ráta Cothaithe

Tairseach

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi


€44,380

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi


€48,670

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi


€52,760

+€4,785

Banda 3, cothabháil páirteach, ráta cóngarach den deontas cothbháil ar fáíl.

(níos lú ná 30km)

€886

€886

€886

 

Banda 3 cothabháil páirteach, ráta neamh-cóngarach den deontas cothbháil ar fáíl

(30km nó níos mó)

€1,887

€1,887

€1,887

 
         

Banda 4 Cothabháil Páirt

Ráta Cothaithe

Tairseach

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi


€46,790

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi


€51,325

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi


€55,630

+€4,785

Banda 4, cothabháil páirteach, ráta cóngarach den deontas cothbháil ar fáíl.

(níos lú ná 30km)

€556

€556

€556

 

Banda 4 cothabháil páirteach, ráta neamh-cóngarach den deontas cothbháil ar fáíl

(30km nó níos mó)

€1,051

€1,051

€1,051

 

  

Tábla 2: Mic Léinn Iarchéime lasmuigh-den-stát Tairseacha Ioncaim agus Rátaí Bronnta Deontais (Tuaisceart Éireann amháin) Bliain Acadúil 2023/24

 

 

Ráta

Níos lú ná 4 páistí spleácha

Idir 4 agus 7 páistí spleácha

8 páistí spleácha nó níos mó

Méadú ar an Tairseach Ioncaim le haghaidh gach duine breise ag an gcoláiste

Ranníocaíocht táille iarchéime

(ráta speisialta)

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi


€25,000

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi


€27,400

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi


€29,702

+€4950

Ráta an Deontas ranníocaíochta táille atá ar fáil

Uasmhéid €6,270

Uasmhéid €6,270

Uasmhéid €6,270

 

Speisialta Cóngarach

Ráta Deontais chothaithe ar fáil

(níos lú ná 30km)

€2,936

€2,936

€2,936

 

Speisialta Neamhchóngarach

Ráta Deontais chothaithe ar fáil

(30km nó níos mó)

€6,971

€6,971

€6,971

 
 
 

Ranníocaíocht táille iarchéime

(ráta caighdeánach)

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi


€55,240

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi


€60,595

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi


€65,700
 

         

Ráta an Deontas ranníocaíochta táille atá ar fáil


€4,000


€4,000


€4000