Téarmaí agus Coinníollacha Úsáide

Téarmaí agus Coinníollacha Úsáide

Téarmaí agus Coinníollacha Úsáide

Cinntigh le do thoil go léann tú na téarmaí agus coinníollacha úsáide seo go cúramach mar rialaíonn siad d'úsáid agus rochtain ar láithreán Gréasáin SUSI (an "Láithreán"). Baineann na téarmaí agus coinníollacha seo le húsáid agus rochtain ar láithreáin ghréasáin SUSI agus ba cheart iad a léamh in éineacht le gach beartas SUSI eile.

Trí úsáid a bhaint as an Láithreán, tugann tú le fios go nglacann tú leis na téarmaí agus coinníollacha úsáide seo agus lenár mBeartas Príobháideachais.

Mura nglacann tú leo, le do thoil stop ag baint úsáide as an Láithreán seo láithreach.

Réamhrá

Is údarás reachtúil oideachais é Bord Oideachais agus Oiliúna Chathair Bhaile Átha Cliath (BOO Chathair Bhaile Átha Cliath) atá freagrach as oideachas agus oiliúint, obair óige agus réimse feidhmeanna reachtúla eile. Is é SUSI (Tacaíocht Chomhchoiteann do Mhic Léinn in Éirinn), a fheidhmíonn mar aonad gnó de chuid BOO Chathair Bhaile Átha Cliath, údarás náisiúnta dámhachtana na hÉireann do dheontais ardoideachais agus breisoideachais. Riarann SUSI maoiniú de réir an Achta um Thacaíocht do Mhic Léinn 2011, na Scéime Deontais do Mhic Léinn agus na Rialachán um Thacaíocht do Mhic Léinn.

Is le SUSI an Láithreán ag a bhfuil seoladh aige ag Bosca O.P. 869, An tOileán Beag, Corcaigh (dá ngairtear "SUSI" "muid", "sinn" nó "ár"), a chuimsíonn freisin cuideachtaí comhlachaithe lena n-áirítear, nuair a éilíonn an comhthéacs, ár soláthraithe tríú páirtí agus aon duine eile a bhfuil baint acu le soláthar nó cothabháil an Láithreáin.

Níor chóir duit an Láithreán agus na háiseanna a chuirtear ar fáil air a úsáid ach amháin chun na gcríoch atá beartaithe dóibh, agus ní mór duit gníomhú de mheon macánta i gcónaí agus tú ag déanamh amhlaidh.

Má tá aon cheist agat faoi na téarmaí agus coinníollacha úsáide seo nó faoin mBeartas Príobháideachais, déan teagmháil lenár Deasc Tacaíochta.

Tríd an láithreán gréasáin seo, tá sé i gceist ag SUSI rochtain phoiblí ar fhaisnéis faoi SUSI a fheabhsú agus faisnéis a sholáthar d'iarratasóirí deontais agus do pháirtithe eile ina n-iarratais ar dheontas.

Cóipcheart & Ceadúnas Teoranta

Cuirtear gach ábhar agus ábhar a fhoilsítear ar an Láithreán i láthair le haghaidh d'úsáid phríobháideach, phearsanta agus neamhthráchtála amháin. Tá ábhar an Láithreáin, lena n-áirítear gach téacs, íomhá, branda agus trádmharc, mura sonraítear a mhalairt, cosanta ag dlíthe a bhaineann le maoin intleachtúil náisiúnta agus/nó idirnáisiúnta, agus is le SUSI nó a sholáthraithe é. Ní thugann úsáid an Láithreáin aon úinéireacht duit ar aon chuid den ábhar sin.

Cloíonn SUSI leis na rialacháin maidir le hAthúsáid Faisnéise san Earnáil Phoiblí. Spreagaimid athúsáid na faisnéise a fhoilsítear ar an láithreán gréasáin seo, lena n-áirítear faisnéis a chuirtear ar fáil inár Scéim Foilseacháin um Shaoráil Faisnéise, a ullmhaíodh de réir Alt 8 den Acht um Shaoráil Faisnéise 2014. Féadfar faisnéis agus doiciméid a fhaightear ón láithreán gréasáin seo a atáirgeadh agus/nó a athúsáid faoi réir an cheadúnais PSI is déanaí atá ar fáil ag www.psi.gov.ie.

Má sháraíonn tú aon cheann de na téarmaí agus coinníollacha úsáide seo, déantar d'údarú chun an Láithreáin seo a úsáid a fhoirceannadh go huathoibríoch agus ní mór duit aon ábhar a íoslódáiltear nó a phriontáiltear a scrios láithreach.

Tuigeann tú freisin nach féidir le SUSI ráthaíocht nó barántas a thabhairt go mbeidh aon ábhar atá ar fáil le híoslódáil ón Láithreán saor ó ionfhabhtú, víris agus/nó cód eile a bhfuil airíonna éillitheacha nó millteach aige. Tá tú freagrach as nósanna imeachta leordhóthanacha agus seiceálacha víris a chur i bhfeidhm (lena n-áirítear seiceálacha frithvíreas agus seiceálacha slándála eile) chun do riachtanais ar leith a shásamh [maidir le cruinneas ionchuir agus aschuir sonraí].

Ábhair ar Líne

Sa chás go soláthraíonn tríú páirtithe ábhar a fhoilsítear ar an Láithreán, tuigeann tú nach rialaíonn nó nach bhformhuiníonn SUSI ábhar den sórt sin ar bhealach ar bith. Foilsítear de mheon macánta an t-ábhar go léir a thairgeann tríú páirtithe nach bhfuil cleamhnaithe linn nó nach bhfuil bainteach linn ar bhealach eile, ach ní ghlacaimid le freagracht as cruinneas nó eile an ábhair sin (cibé acu a fhoilsítear ar líne nó as líne é) agus as úsáid an ábhair sin. Glacann tú freagracht agus riosca iomlán as d'úsáid den Láithreán agus as úsáid na faisnéise go léir atá ann.

Déanann daoine a thugann cuairt ar an Láithreán ó áiteanna lasmuigh de Phoblacht na hÉireann amhlaidh ar a dtionscnamh féin agus tá siad freagrach as comhlíonadh na ndlíthe uile is infheidhme. Má tá úsáid an Láithreáin agus/nó féachaint air, nó úsáid aon ábhair ar an Láithreán nó na seirbhísí contrártha nó má sháraíonn tú aon dlí is infheidhme i do dhlínse(í), níl tú údaraithe chun an Láithreán a úsáid nó féachaint air agus ní mór duit imeacht láithreach.

Infhaighteacht an Láithreáin

Déanfaidh SUSI iarracht an Láithreán a chur ar fáil ach ní féidir leis a ráthú go bhfeidhmeoidh an Láithreán go leanúnach nó gan chur isteach nó go mbeidh sé saor ó earráidí agus ní féidir leis glacadh le haon dliteanas as a neamh-infhaighteacht. Níor cheart duit iarracht a dhéanamh cur isteach ar fheidhmiú ceart an Láithreáin agus, go háirithe, níor cheart duit iarracht a dhéanamh teacht timpeall ar shlándáil, cur isteach ar, hackáil isteach ar, nó cur isteach ar bhealach ar bith eile ar aon ríomhaire, seirbhís, láithreán Gréasáin, ródaire nó aon ghaireas nasctha idirlín eile.

Slánaíocht

Aontaíonn tú sinn a shlánú agus a choinneáil slánaithe (lena n-áirítear ár stiúrthóirí, ár ngníomhairí, ár seirbhísigh agus ár bhfostaithe) i gcoinne gach caillteanas, costas, muirear, éileamh, imeachtaí, damáistí, gníomhartha, costais agus éilimh cibé bealach a thabhaíonn muid mar thoradh ar d'úsáid as an Láithreán nó sárú uait ar aon cheann de na téarmaí agus coinníollacha úsáide seo.

Séanadh

Cuirtear ábhar an láithreáin ghréasáin seo ar fáil mar threoir faisnéise amháin. Rinneadh gach iarracht réasúnach a chinntiú go bhfuil an fhaisnéis a sholáthraíonn an láithreán gréasáin seo réasúnta cuimsitheach, cruinn, cothrom le dáta agus soiléir. Seans nach mbeidh an fhaisnéis ar an láithreán gréasáin seo go hiomlán cuimsitheach nó cruinn nó cothrom le dáta áfach agus dá bhrí sin soláthraítear í ar bhonn “mar atá” agus “mar atá ar fáil”. Ní ghlactar le haon fhreagracht as aon earráidí, easnaimh nó ráitis mhíthreoracha ar an láithreán gréasáin seo nó ar aon láithreán gréasáin eile de chuid SUSI. Ba cheart duit aon fhaisnéis a fhíorú go neamhspleách sula mbraitheann tú uirthi.

Déanann an láithreán gréasáin seo cur síos ar na scéimeanna deontais agus ar na hiarratais chomh simplí agus is féidir agus dá réir sin ní fhéadfaidh sé aghaidh a thabhairt ar gach saincheist ná ní fhéadfaidh sé aghaidh a thabhairt orthu ar bhealach sách mionsonraithe do do riachtanais ar leith. Má tá fiosrú agat faoi aon deontas ar leith a d'fhéadfadh a bheith ar fáil duit, déan teagmháil lenár Deasc Tacaíochta.

Má cheapann tú gur thug tú aon earráid nó easnamh ar aird, cuir sin in iúl dúinn trí theagmháil a dhéanamh lenár Deasc Tacaíochta. Is é ár bpolasaí aon earráidí nó easnaimh a cheartú a luaithe a chruthaítear aon earráid nó easnamh chun ár sástachta.

Ní ghlacann SUSI le haon dliteanas as caillteanas nó damáiste, lena n-áirítear, aon chaillteanas nó damáiste indíreach nó iarmhartach, nó as aon chaillteanas ioncaim, coigiltis, sonraí, brabúis, ioncaim nó gnó a bhfuiltear ag súil leis (cibé acu go díreach nó go hindíreach) i ngach cás, cibé ar bith ba chúis leis, fiú amháin má tá sé intuartha, in imthosca ina bhfulaingíonn tú nó ina dtabhaíonn tú caillteanas nó damáiste a eascraíonn as amharc, úsáid, neamhábaltacht úsáide, torthaí úsáide, nó feidhmíocht an Láithreáin nó a bhfuil ann. Ní ghlacann SUSI le haon dliteanas as an gcaillteanas nó an damáiste seo cibé acu mar gheall ar mhíchruinneas, easnamh earráide nó aon chúis eile agus cibé acu ar thaobh SUSI nó a sheirbhísigh, a ghníomhairí nó aon duine nó eintiteas eile nó nach ea.

Ní dhéanann SUSI aon uiríll ar bith faoi aon láithreáin ghréasáin tríú páirtí ar féidir leat rochtain a fháil orthu tríd an Láithreán nó a d'fhéadfadh nasc a dhéanamh leis an Láithreán. Nuair a dhéanann tú rochtain ar aon láithreán gréasáin eile, tuigeann tú go bhfuil sé neamhspleách ar SUSI agus nach bhfuil aon smacht ag SUSI ar ábhar nó infhaighteacht nó cleachtais phríobháideachais an láithreáin ghréasáin sin. Ina theannta sin, ní chiallaíonn nasc chuig aon láithreán eile go dtacaíonn SUSI le haon fhreagracht as ábhar, nó úsáid, a leithéid de láithreán agus ní bheidh sé faoi dhliteanas faoi dhliteanas i leith aon chaillteanas nó damáiste a dhéantar nó a líomhnaítear a tharla de bharr nó i dtaca le húsáid nó brath ar aon ábhar, earraí nó seirbhísí atá ar fáil ar nó trí aon láithreán nó acmhainn eile. Ba chóir aon imní maidir le haon nasc seachtrach a dhíriú chuig a riarthóir láithreán gréasáin nó a mháistir gréasáin. Níl SUSI freagrach as craoladh ar an ngréasán ná as aon chineál tarchuir eile a fhaightear ó aon láithreán nasctha. Is fútsa atá sé réamhchúraimí a ghlacadh lena chinntiú go bhfuil cibé rud a roghnaíonn tú chun tú a úsáid saor ó nithe ar nós víris, péisteanna, traígh agus nithe eile de chineál millteach.

Ní bhaineann na teorainneacha agus na heisiaimh a leagtar amach thuas ach a mhéid a cheadaítear leis an dlí is infheidhme.

Inrochtaineacht

Táimid tiomanta an Láithreán Gréasáin a dhéanamh inrochtana de réir I.R. Uimh. 358 de 2020 Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Inrochtaineacht Suíomhanna Gréasáin agus Feidhmchláir Mhóibíleacha Comhlachtaí na hEarnála Poiblí) 2020.

Eolas Ginearálta

Féadfaidh SUSI na téarmaí agus coinníollacha úsáide seo a athrú ó am go ham agus an leagan nua a phostáil ar an Láithreán, agus ina dhiaidh sin beidh gach úsáid den Láithreán faoi rialú ag an leagan sin. Má thagann an gá, is féidir linn rochtain ar an Láithreán a chur ar fionraí, nó é a dhúnadh ar feadh tréimhse éiginnte. Féadfaidh aon ábhar ar an Láithreán a bheith as dáta ag aon am ar leith, agus níl aon oibleagáid orainn an t-ábhar sin a nuashonrú. Ní mór duit na téarmaí agus coinníollacha úsáide ar an Láithreán a sheiceáil go rialta.

Tá na téarmaí agus coinníollacha úsáide seo agus ár bpolasaí príobháideachais á rialú ag dlí na hÉireann. Beidh dlínse eisiach ag cúirteanna na hÉireann gach díospóid, ceist agus difríocht a eascraíonn as nó i dtaca leis na téarmaí agus coinníollacha úsáide seo agus ár bpolasaí príobháideachais a éisteacht agus a chinneadh, agus géilleann na páirtithe go neamh-inchúlghairthe don dlínse sin chun na críche sin.

Má thagann aon fhoráil nó aon téarma de na téarmaí agus coinníollacha úsáide seo agus ár bpolasaí príobháideachais chun bheith mídhleathach nó a dhearbhú go bhfuil sé mídhleathach, neamhbhailí nó neamh-infheidhmithe ar chúis ar bith, beidh an téarma nó an fhoráil sin inscartha ó na téarmaí agus na coinníollacha eile agus measfar é a bheith scriosta uathu.

Is ionann na téarmaí agus coinníollacha úsáide seo agus ár bpolasaí príobháideachais agus ár bpolasaí fianán agus an comhaontú iomlán idir tú féin agus SUSI maidir leis an úsáid a bhaineann tú as an Láithreán agus glacann siad ionad na socruithe, na dtuiscintí, na n-uiríll, na mbarántas agus na gcomhaontuithe scríofa agus ó bhéal go léir roimhe seo idir SUSI agus tú féin.