Táblaí Tairseacha Ioncaim agus Rátaí Deontais d’Fhochéimithe

Táblaí Tairseacha Ioncaim agus Rátaí Deontais d’Fhochéimithe

Táblaí Tairseacha Ioncaim agus Rátaí Deontais d’Fhochéimithe

Chun go mbeidh tú i dteideal deontas a fháil, ní mór go mbeidh d’ioncam teaghlaigh iomlán inríofa faoi bhun tairseacha ioncaim áirithe. Má tá tú i dteideal maoiniú a fháil, cuirtear d’ioncam inríofa san áireamh nuair atáthar ag measúnú cén sórt maoinithe a d’fhéadfá a fháil.

Bliain Acadúil 2023/24

Tá an ríomh ioncaim bunaithe ar an ollioncam ó gach foinse don bhliain féilire roimhe sin, ar a dtugtar an tréimhse thagartha. Mar shampla, déantar na hiarratais 2023/24 a mheasúnú bunaithe ar an ollioncam ó gach foinse don tréimhse 1 Eanáir 2022 go dtí 31 Nollaig 2022.

 

Tá deontas cothabhála agus deontas táille ar fáil do mhic léinn Fochéimithe a bhfuil cúrsaí faofa ar siúl acu laistigh den Stát.

Níl mic léinn teagaisc agus mic léinn a bhfuil LFAO (Liúntas um Fhilleadh ar Oideachas) incháilithe chun an deontas cothabhála a fháil.

Ranníocaíocht atá sa deontas cothabhála i dtreo costais laethúla mhaireachtála agus íoctar é go díreach le mic léinn incháilithe trí naoi dtráthchuid mhíosúla i gcaitheamh na bliana acadúla.

Íoctar deontais chothabhála ag ráta cóngarach agus neamhtheachtach. Íoctar an ráta cóngarach nuair a bhíonn coláiste mac léinn níos lú 30km óna ngnátháit chónaithe. Íoctar an ráta neamh-in aice láimhe nuair a bhíonn coláiste mac léinn níos mó ná 30km óna ngnátháit chónaithe

Tá na trí ghné a leanas sa deontas táillí:

  •         Táille Theagaisc
  •         Muirear Ranníocaíocht an Mhic Léinn
  •         Costais Turais Éigeantaigh Allamuigh

Tar éis do mhac léinn clárú ar chúrsa, deimhneoidh an coláiste an bhfuil feidhm ag na Scéimeanna Táillí in Aisce don chúrsa sin.

Má tá feidhm ag na Scéimeanna Táillí in Aisce dá gcúrsa, clúdóidh an Deontas Táillí táille ranníocaíochta an Mhic léinn.

Mura bhfuil feidhm ag na Scéimeanna Táillí in Aisce dá gcúrsa, clúdóidh an Deontas Táillí táillí teagaisc suas le €6,270 ar a mhéad.

I roinnt cásanna, beidh mac léinn incháilithe do Chostais Turais Éigeantaigh Allamuigh má bhaineann sé lena gcúrsa agus má tá dóthain cistiú fágtha ann ón deontas iomlán a bronnadh.

Leanfaidh mic léinn a mbíonn tréimhse éigeantach staidéir thar lear san áireamh ina gcúrsa staidéir, agus iad siúd atá cláraithe in institiúidí rannpháirteacha ardoideachais a roghnaíonn chun páirt a ghlacadh i dtréimhse staidéir nó oibre ar Erasmus, chun a n-íocaíochtaí deontas cothabhála a fháil, sa chás gurb infheidhme.

Sa tábla thíos leagtar amach na tairseacha ioncaim i gcló trom agus na rátaí deontais cothabhála a bhaineann leo do Mhic Léinn Fhochéime.

Chun go mbeidh tú incháilithe don Ráta Speisialta den deontas cothabhála, ní mór:

  • Go mbeidh d’ioncam inríofa faoi bhun €24,500; agus
  • Go n-áireofar san ioncam inríofa ceann amháin de na híocaíochtaí incháilithe fadtéarma ón Roinn Coimirce Sóisialaí mar atá leagtha síos sa Scéim Deontais do Mhic Léinn don bhliain ábhartha nó a comhionann ó Bhallstát den AE.

Bliain Acadúil 2023/24

Ráta


Níos lú ná 4 páistí spleácha


Idir 4 agus 7 páistí spleácha


8 páistí spleácha nó níos mó

Méadú ar an Tairseach Ioncaim le haghaidh gach duine bhreise ag an gcoláiste

         

Ráta speisialta den deontas cothaithe+ gné an turais allamuighRáta speisialta den deontas cothaithe + Turas allamuigh

+ 100% táillí teagaisc nó

100% ranníocaíocht mic léinn

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi


€25,000

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi


€27,400

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi


€29,702

+€4950

Ráta Speisialta Cóngarach

Ráta Deontais chothaithe ar fáil

(níos lú ná 30km)€2,936

 

€2,936€2,936

 

Ráta Speisialta Neamhchóngarach

Ráta Deontais chothaithe ar fáil

(30km nó níos mó)

€6,971

€6,971

€6,971

 
         

Banda 1 ráta Cothabháil Iomlán Cothaithe + Gné an turais allamuigh

+100% táillí teagaisc nó

100% ranníocaíocht mic léinn

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi


€40,875

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi


€44,810

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi


€48,575

+€4,950

Banda 1, cothabháil iomláin, ráta cóngarach den deontas cothbháil ar fáíl.

(níos lú ná 30km)

€1,613

€1,613

€1,613

 

Banda 1, cothabháil iomláin, ráta neamh-cóngarach den deontas cothbháil ar fáíl

(30km nó níos mó)

€3,677

€3,677

€3,677

 
         

Banda 2 ráta Cothabháil Páirt Cothaithe + Gné an turais allamuigh

+100% táillí teagaisc nó

100% ranníocaíocht mic léinn

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi


€41,970

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi


€46,025

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi


€49,890
+€4,785

Banda 2, cothabháil páirteach, ráta cóngarach den deontas cothbháil ar fáíl.

(níos lú ná 30km)

€1,221

€1,221

€1,221

 

Banda 2 cothabháil páirteach, ráta neamh-cóngarach den deontas cothbháil ar fáíl

(30km nó níos mó)

€2,717

€2,717

€2,717

 
         

Banda 3 ráta Cothabháil Páirt Cothaithe + Gné an turais allamuigh

+100% táillí teagaisc nó

100% ranníocaíocht mic léinn

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi


€44,380

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi


€48,670

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi


€52,760

+€4,785

Banda 3, cothabháil páirteach, ráta cóngarach den deontas cothbháil ar fáíl.

(níos lú ná 30km)

€886

€886

€886

 

Banda 3 cothabháil páirteach, ráta neamh-cóngarach den deontas cothbháil ar fáíl

(30km nó níos mó)

€1,887

€1,887

€1,887

 
         

Banda 4 ráta Cothabháil Páirt Cothaithe + Gné an turais allamuigh

+100% táillí teagaisc nó

100% ranníocaíocht mic léinn

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi


€46,790

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi


€51,325

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi


€55,630

+€4,785

Banda 4, cothabháil páirteach, ráta cóngarach den deontas cothbháil ar fáíl.

(níos lú ná 30km)

€556

€556

€556

 

Banda 4 cothabháil páirteach, ráta neamh-cóngarach den deontas cothbháil ar fáíl

(30km nó níos mó)

€1,051

€1,051

€1,051

 
         

Gan aon chothú

50% táillí teagaisc nó 100% íocaíocht mic léinn

Ní mór d4on ioncam ináirithe a bheith faoi

€50,840

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€55,765

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€60,455

+€4,950

         

Gan aon chothú

50% ranníocaíocht mic léinn

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€62,000

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€68,014

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€73,727

+€4,950

Gan aon chothú

€500 ranníocaíocht mic léinn

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€100,000

 

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€109,600

 

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€118,806

 

+€4,950