Táblaí Tairseacha Ioncaim agus Rátaí Deontais d’Fhochéimithe

Táblaí Tairseacha Ioncaim agus Rátaí Deontais d’Fhochéimithe

Táblaí Tairseacha Ioncaim agus Rátaí Deontais d’Fhochéimithe

Chun go mbeidh tú i dteideal deontas a fháil, ní mór go mbeidh d’ioncam teaghlaigh iomlán inríofa faoi bhun tairseacha ioncaim áirithe. Má tá tú i dteideal maoiniú a fháil, cuirtear d’ioncam inríofa san áireamh nuair atáthar ag measúnú cén sórt maoinithe a d’fhéadfá a fháil.

Bliain Acadúil 2024/25

Tá an ríomh ioncaim bunaithe ar an ollioncam ó gach foinse don bhliain féilire roimhe sin, ar a dtugtar an tréimhse thagartha. Mar shampla, déantar na hiarratais 2024/25 a mheasúnú bunaithe ar an ollioncam ó gach foinse don tréimhse 1 Eanáir 2023 go dtí 31 Nollaig 2023.

Léiríonn an tábla thíos na tairseacha ioncaim i gcló trom agus na rátaí gaolmhara cothabhála deontais do mhic léinn Fhochéime.

Féadfaidh tairseach ioncaim méadú bunaithe ar Leanaí Cleithiúnacha agus/nó Daoine Ábhartha sa bhreisoideachas agus san ardoideachas.

 

Tá deontas cothabhála agus deontas táille ar fáil do mhic léinn Fochéimithe a bhfuil cúrsaí faofa ar siúl acu laistigh den Stát.

Níl mic léinn teagaisc agus mic léinn a bhfuil LFAO (Liúntas um Fhilleadh ar Oideachas) incháilithe chun an deontas cothabhála a fháil.

Ranníocaíocht atá sa deontas cothabhála i dtreo costais laethúla mhaireachtála agus íoctar é go díreach le mic léinn incháilithe trí naoi dtráthchuid mhíosúla i gcaitheamh na bliana acadúla.

Íoctar deontais chothabhála ag ráta cóngarach agus neamhtheachtach. Íoctar an ráta cóngarach nuair a bhíonn coláiste mac léinn níos lú 30km óna ngnátháit chónaithe. Íoctar an ráta neamh-in aice láimhe nuair a bhíonn coláiste mac léinn níos mó ná 30km óna ngnátháit chónaithe.

Tá na trí ghné a leanas sa deontas táillí:

  •         Táille Theagaisc
  •         Muirear Ranníocaíocht an Mhic Léinn
  •         Costais Turais Éigeantaigh Allamuigh

Tar éis clárúcháin, cinnfidh an coláiste an bhfuil an mac léinn i dteideal táillí in aisce a fháil faoin Tionscnamh Táillí In Aisce (FFI). Cinnfidh siad freisin an bhfuil an cúrsa clúdaithe faoin FFI.

Íocfaidh SUSI Ranníocaíocht na Mac Léinn nó na Táillí Teagaisc mar seo a leanas:

  1. Má tá an mac léinn agus an cúrsa clúdaithe faoin FFI, íocfaidh SUSI an Ranníocaíocht uile na Mac Léinn nó cuid de.
  2. Má tá an mac léinn clúdaithe faoin FFI ach nach bhfuil an cúrsa clúdaithe, íocfaidh SUSI táillí teagaisc an choláiste suas go huasmhéid €6,270.
  3. 3. Muna bhfuil an mac léinn clúdaithe faoin FFI ach go bhfuil a chúrsa clúdaithe, íocfaidh SUSI leis an gcoláiste suas le uasmhéid 100% de ráta AE táille iomlán an teagaisc don chúrsa.

I roinnt cásanna, beidh mac léinn incháilithe do Chostais Turais Éigeantaigh Allamuigh má bhaineann sé lena gcúrsa agus má tá dóthain cistiú fágtha ann ón deontas iomlán a bronnadh.

Leanfaidh mic léinn a mbíonn tréimhse éigeantach staidéir thar lear san áireamh ina gcúrsa staidéir, agus iad siúd atá cláraithe in institiúidí rannpháirteacha ardoideachais a roghnaíonn chun páirt a ghlacadh i dtréimhse staidéir nó oibre ar Erasmus, chun a n-íocaíochtaí deontas cothabhála a fháil, sa chás gurb infheidhme.

Sa tábla thíos leagtar amach na tairseacha ioncaim i gcló trom agus na rátaí deontais cothabhála a bhaineann leo do Mhic Léinn Fhochéime.

*Chun go mbeidh tú incháilithe don Ráta Speisialta den deontas cothabhála:

  • Ní mór go mbeadh tú incháilithe don ghnáthráta deontais;
  • Ní mór nach sáraíonn d’ioncam iomlán inríofa teaghlaigh iomlán an tairseach ráta speisialta.
  • Ar an 31 Nollaig sa bhliain sula ndearnadh d’iarratas, ní mór go n-áireofaí san ioncam teaghlaigh inríofa íocaíocht incháilithe fhadtéarmach ón Roinn Coimirce Sóisialaí mar atá forordaithe i Scéim Deontais an Mhic Léinn don bhliain ábhartha nó a comhionann ó Bhallstát den AE.

 

Ráta


Níos lú ná 4 páistí spleácha


Idir 4 agus 7 páistí spleácha


8 páistí spleácha nó níos mó

Méadú ar an Tairseach Ioncaim le haghaidh gach duine bhreise ag an gcoláiste

         

Ráta speisialta den deontas cothaithe+ gné an turais allamuigh + 100% táillí teagaisc nó 100% ranníocaíocht mic léinn

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€26,200

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€28,715

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€31,128

 

+€4,950

Ráta Speisialta Cóngarach

Ráta Deontais chothaithe ar fáil 

(níos lú ná 30km)€3,230

 

€3,230€3,230

 

Ráta Speisialta Neamhchóngarach

Ráta Deontais chothaithe ar fáil 

(30km nó níos mó)

 

€7,586

 

€7,586

 

€7,586

 
         

Banda 1 ráta Cothabháil Iomlán Cothaithe + Gné an turais allamuigh

+100% táillí teagaisc nó

100% ranníocaíocht mic léinn

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€40,875

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€44,810

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€48,575

 

+€4,950

Banda 1, cothabháil iomláin, ráta cóngarach den deontas cothbháil ar fáíl

(níos lú ná 30km)

€1,774

€1,774

€1,774

 

Banda 1, cothabháil iomláin, ráta neamh-cóngarach den deontas cothbháil ar fáíl

(30km nó níos mó)

€4,292

€4,292

€4,292

 
         

Banda 2 ráta Cothabháil Páirt Cothaithe + Gné an turais allamuigh

+100% táillí teagaisc nó

100% ranníocaíocht mic léinn

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€41,970

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€46,025

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€49,890
+€4,785

Banda 2, cothabháil páirteach, ráta cóngarach den deontas cothbháil ar fáíl 

(níos lú ná 30km)

€1,343

€1,343

€1,343

 

Banda 2 cothabháil páirteach, ráta neamh-cóngarach den deontas cothbháil ar fáíl 

(30km nó níos mó)

€3,332

€3,332

€3,332

 
         

Banda 3 ráta Cothabháil Páirt Cothaithe + Gné an turais allamuigh

+100% táillí teagaisc nó

100% ranníocaíocht mic léinn

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€44,380

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€48,670

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€52,760

 

+€4,785

Banda 3, cothabháil páirteach, ráta cóngarach den deontas cothbháil ar fáíl 

(níos lú ná 30km)

€975

€975

€975

 

Banda 3 cothabháil páirteach, ráta neamh-cóngarach den deontas cothbháil ar fáíl 

(30km nó níos mó)

€2,502

€2,502

€2,502

 
         

Banda 4 ráta Cothabháil Páirt Cothaithe + Gné an turais allamuigh

+100% táillí teagaisc nó

100% ranníocaíocht mic léinn

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€50,840

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€55,768

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€60,445

 

+€4,785

Banda 4, cothabháil páirteach, ráta cóngarach den deontas cothbháil ar fáíl

(níos lú ná 30km)

€612

€612

€612

 

Banda 4 cothabháil páirteach, ráta neamh-cóngarach den deontas cothbháil ar fáíl

(30km nó níos mó)

€1,666

€1,666

€1,666

 
         

Gan aon chothú

50% táillí teagaisc nó 100% íocaíocht mic léinn

Ní mór d4on ioncam ináirithe a bheith faoi

€55,924

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€61,342

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€66,501

+€4,950

         

Gan aon chothú

50% ranníocaíocht mic léinn

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€62,000

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€68,014

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€73,727

+€4,950

Gan aon chothú

€500 ranníocaíocht mic léinn

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€100,000

 

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€109,600

 

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€118,806

 

+€4,950

 

 

Bliain Acadúil 2023/24

De bharr bearta a fógraíodh i mBuiséad 2024, ó Eanáir 2024 tiocfaidh méadú €615 ar rátaí an deontais chothabhála neamhthadhlach agus tiocfaidh méadú 10% ar na rátaí deontais chothabhála tadhlacha.

Nuair a thiocfaidh na bearta seo i bhfeidhm, méadóidh íocaíochtaí deontais cothabhála do mhic léinn incháilithe go comhréireach ó Eanáir go Bealtaine 2024.

Léiríonn an tábla thíos na hathruithe seo agus léiríonn sé luach iomlán an deontais chothabhála atá ar fáil don bhliain acadúil 2023/24.

Ráta


Níos lú ná 4 páistí spleácha


Idir 4 agus 7 páistí spleácha


8 páistí spleácha nó níos mó

Méadú ar an Tairseach Ioncaim le haghaidh gach duine bhreise ag an gcoláiste

         

Ráta speisialta den deontas cothaithe+ gné an turais allamuigh

+ 100% táillí teagaisc nó

100% ranníocaíocht mic léinn

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€25,000

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€27,400

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€29,702

 

+€4,950

Ráta Speisialta Cóngarach

Ráta Deontais chothaithe ar fáil do BA 2023/24

(níos lú ná 30km)€3,099.33

 

€3,099.33€3,099.33

 

Ráta Speisialta Neamhchóngarach

Ráta Deontais chothaithe ar fáil do BA 2023/24

(30km nó níos mó)

€7,312.69

€7,312.69

€7,312.69

 
         

Banda 1 ráta Cothabháil Iomlán Cothaithe + Gné an turais allamuigh

+100% táillí teagaisc nó

100% ranníocaíocht mic léinn

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€40,875

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€44,810

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€48,575

 

+€4,950

Banda 1, cothabháil iomláin, ráta cóngarach den deontas cothbháil ar fáíl do BA 2023/24

(níos lú ná 30km)

€1,702.43

€1,702.43

€1,702.43

 

Banda 1, cothabháil iomláin, ráta neamh-cóngarach den deontas cothbháil ar fáíl do BA 2023/34

(30km nó níos mó)

€4,018.69

€4,018.69

€4,018.69

 
         

Banda 2 ráta Cothabháil Páirt Cothaithe + Gné an turais allamuigh

+100% táillí teagaisc nó

100% ranníocaíocht mic léinn

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€41,970

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€46,025

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€49,890
+€4,785

Banda 2, cothabháil páirteach, ráta cóngarach den deontas cothbháil ar fáíl do BA 2023/24

(níos lú ná 30km)

€1,288.78

€1,288.78

€1,288.78

 

Banda 2 cothabháil páirteach, ráta neamh-cóngarach den deontas cothbháil ar fáíl do BA 2023/24

(30km nó níos mó)

€3,058.66

€3,058.66

€3,058.66

 
         

Banda 3 ráta Cothabháil Páirt Cothaithe + Gné an turais allamuigh

+100% táillí teagaisc nó

100% ranníocaíocht mic léinn

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€44,380

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€48,670

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€52,760

 

+€4,785

Banda 3, cothabháil páirteach, ráta cóngarach den deontas cothbháil ar fáíl do BA 2023/24

(níos lú ná 30km)

€935.41

€935.41

€935.41

 

Banda 3 cothabháil páirteach, ráta neamh-cóngarach den deontas cothbháil ar fáíl do BA 2023/24

(30km nó níos mó)

€2,228.68

€2,228.68

€2,228.68

 
         

Banda 4 ráta Cothabháil Páirt Cothaithe + Gné an turais allamuigh

+100% táillí teagaisc nó

100% ranníocaíocht mic léinn

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€46,790

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€51,325

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€55,630

 

+€4,785

Banda 4, cothabháil páirteach, ráta cóngarach den deontas cothbháil ar fáíl do BA 2023/24

(níos lú ná 30km)

€587.12

€587.12

€587.12

 

Banda 4 cothabháil páirteach, ráta neamh-cóngarach den deontas cothbháil ar fáíl do BA 2023/24

(30km nó níos mó)

€1,392.67

€1,392.67

€1,392.67

 
         

Gan aon chothú

50% táillí teagaisc nó 100% íocaíocht mic léinn

Ní mór d4on ioncam ináirithe a bheith faoi

€50,840

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€55,765

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€60,455

+€4,950

         

Gan aon chothú

50% ranníocaíocht mic léinn

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€62,000

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€68,014

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€73,727

+€4,950

Gan aon chothú

€500 ranníocaíocht mic léinn

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€100,000

 

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€109,600

 

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€118,806

 

+€4,950