Saoráil Faisnéise

Saoráil Faisnéise

Cad is Saoráil Faisnéise ann?

Achtaíodh an tAcht um Shaoráil Faisnéise (SF) 2014 ar an 14 Deireadh Fómhair 2014. Baineann an tAcht SF 2014 le Bord Oideachais agus Oiliúna Chathair Bhaile Átha Cliath ar an agus ón 14 Aibreán 2015.

Faoin Acht um Shaoráil Faisnéise 2014, tá na cearta seo a leanas agat:

 • rochtain a fháil ar thaifid oifigiúla atá á sealbhú ag ranna rialtais agus ag na comhlachtaí poiblí ar fad a chloíonn le forálacha Ailt 6 den Acht
 • eolas pearsanta fút atá á choinneáil a bheith ceartaithe nó nuashonraithe nuair atá a leithéid d'eolas neamhiomlán, mícheart nó míthreorach; agus
 • cúiseanna a fháil leis na cinntí a chuireann isteach ort a dhéanann comhlachtaí poiblí

Baineann eisceachtaí áirithe leis na cearta sin agus tá na heisceachtaí seo leagtha amach san Acht um Shaoráil Faisnéise 2014.

Conas is féidir liom iarratas ar shaoráil faisnéise a sheoladh chuig SUSI?

Is é SUSI, a ghníomhaíonn mar aonad gnó de Bhord Oideachais agus Oiliúna Chathair Bhaile Átha Cliath, údarás aonair náisiúnta bronnta na hÉireann i dtaobh na ndeontas ardoideachais agus breisoideachais go léir. Tugadh údarás do Bhord Oideachais agus Oiliúna Chathair Bhaile Átha Cliath Scéim bhliantúil na nDeontas do Mhic Léinn a riar faoi Ordú Ainmnithe 2012 de chuid an Aire Oideachais agus Scileanna. Feidhmíonn an Bord faoi Chreat-chomhaontú Bainistíochta atá i bhfeidhm leis an Roinn Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta and Eolaíochta.

Más mian leat iarratas ar Shaoráil Faisnéise a dhéanamh maidir le taifid a bhaineann le SUSI, ní mór an t-iarratas sin a chur isteach i scríbhinn mar seo a leanas:

Ar an bpost chuig: An tOifigeach um Shaoráil Faisnéise, Bord Oideachais agus Oiliúna Chathair Bhaile Átha Cliath, Halla an Bhaile, 1-3 Bóthar Mhuirfean, Droichead na Dothra, Baile Átha Cliath 4

Ar an ríomhphost chuig: foi@cdetb.ie

Ba chóir go mbeadh na nithe seo a leanas curtha san áireamh le d'iarratas:

 • ráiteas ina shonraítear go bhfuil an t-iarratas á dhéanamh faoin Acht um Shaoráil Faisnéise
 • a oiread eolais agus is féidir faoi na taifid atá á lorg
 • cruthú aitheantais má iarrtar eolas pearsanta
 • tréimhse ama na dtaifead ar mian leat iad a rochtain, m.sh. taifid a cruthaíodh idir mí an Mheithimh 2013 agus mí na Nollag 2013
 • uimhir ghutháin lae agus seoladh ríomhphoist, más féidir, ionas go bhféadfaí teagmháil a dhéanamh leat go tapa más gá aon eolas a shoiléiriú.

Tá tuilleadh eolais faoi iarratas ar shaoráil faisnéise a dhéanamh le fáil ar láithreán gréasáin Bhord Oideachais agus Oiliúna Chathair Bhaile Átha Cliath – http://cityofdublin.etb.ie/freedom-of-information/ .

Cinneadh a achomharc

Má bhíonn tú míshásta leis an gcinneadh a dhéantar, is féidir athbhreithniú inmheánach a iarraidh agus déanfar athbhreithniú nua iomlán ar d'iarratas. Déanfaidh duine éigin, a bhfuil ról níos sinsearaí aige san eagraíocht ná an cinnteoir bunaidh, an t-athbhreithniú nua.

Má bhíonn tú míshásta fós ina dhiaidh sin, is féidir leat achomharc a sheoladh chuig Oifig an Choimisinéara Faisnéise maidir leis an gcinneadh.

Táillí

Níl aon táille le híoc as an gcéad iarratas a dhéantar faoin Acht um Shaoráil Faisnéise. Seans go ngearrfaí táille áfach as an gcuardach, aisghabháil agus cóipeáil i gcás iarratas nach iarratas ar eolas pearsanta iad. Baineann íostairseach €101 le muirir chuardaigh, aisghabhála agus chóipeála, nach féidir aon mhuirir a ghearradh faoina bun. Tá srian €500 curtha leis an méid is féidir a ghearradh

Íoctar táille €30 as athbhreithniú inmheánach (€10 i gcomhair shealbhóirí cárta leighis agus a gcleithiúnaithe). Íoctar táille €50 as achomhairc a sheoltar chuig Oifig an Choimisinéara Faisnéise (€15 i gcomhair shealbhóirí cárta leighis agus a gcleithiúnaithe).

Díolúintí

Is féidir aon eolas oifigiúil atá i seilbh ag comhlachtaí poiblí a iarraidh faoin Acht. Ach chun ligean don Rialtas a ghnó a dhéanamh i gceart, beidh sé riachtanach uaireanta, i gcúinsí áirithe, cineálacha áirithe eolais a dhíolmhú óna n-eisiúint. Tá na cineálacha eolais sin leagtha amach san Acht. I measc na bpríomheisceachtaí tá taifid a bhaineann le:

 • Cruinnithe Rialtais
 • plé, feidhmeanna agus idirbheartaíochtaí na gcomhlachtaí um shaoráil faisnéise
 • forfheidhmiú an dlí agus an tslándáil
 • faisnéis rúnda agus faisnéis atá íogair ó thaobh na tráchtála
 • faisnéis phearsanta (ach amháin an fhaisnéis a bhaineann leis an duine ónar tháinig an t-iarratas)

Téigh go dtí láithreán gréasáin Aonad Beartais Lárnach um Shaoráil Faisnéise ar www.foi.gov.ie chun eolas mionsonraithe a fháil faoi Shaoráil Faisnéise, téacs an Achta um Shaoráil Faisnéise san áireamh.