Aisíocaíochtaí

Aisíocaíochtaí

Aisíocaíochtaí

Beartas Aisíocaíochtaí

Sa chás go ndéantar aon ró-íocaíocht deontais, tá dualgas ar SUSI aisíocaíocht a lorg ón mac léinn nó ón institiúid. D’fhéadfadh an deontas cothabhála agus ranníocaíocht an mhic léinn nó táillí eile a íoctar le hinstitiúid ar do shon a bheith i gceist le ró-íocaíocht.

Tabharfar faoi ró-íocaíochtaí a aisghabháil i gcomhréir leis an méid seo a leanas:

  • Alt 24(1-3) den Acht um Thacaíocht do Mhic Léinn, 2011
  • An t-airteagal ábhartha den Scéim Deontais do Mhic Léinn den bhliain acadúil ábhartha

Próiseas Aisíocaíochta

Nuair a chuirtear ró-íocaíocht ar shúile SUSI, déanfaidh SUSI an méid seo a leanas:

  • Cuirfear tú ar an eolas maidir leis an gcinneadh do dheontas a choigeartú nó do dheontas a chealú.
  • ansin scríobhfar chugat, an mac léinn, ina gcuirfear ar an eolas go foirmiúil thú ar mhéid na ró-íocaíochta agus ina n-iarrfar aisíocaíocht.
  • a chur san áireamh leis an litir seo, Foirm um Roghanna Aisíocaíochta Deontais a lorgóidh sonraí faoi do rogha bheartaithe aisíocaíochta agus ba cheart an fhoirm seo a shíniú agus a sheoladh ar ais chuig SUSI laistigh de dhá sheachtain. Más mian leat aisíocaíocht iomlán a dhéanamh, comhlánaigh an Foirm Aisíocaíochta Deontais Rogha 1 Download PDF. Más mian leat aisíocaíocht a dhéanamh i dtráthchodanna, comhlánaigh an Foirm Aisíocaíochta Deontais Rogha 2 Download PDF. Tá SUSI sásta le comhaontú a dhéanamh ar réimse roghanna aisíocaíochta, ach cuirfimid faoi deara go ndéantar íocaíocht íosta, áfach.

A luaithe is a sheolfaidh tú d’Fhoirm um Roghanna Aisíocaíochta Deontais ar ais ina bhfuil téarmaí aisíocaíochta a mheasann SUSI atá inghlactha, eiseofar Ráiteas ar Théarmaí agus Coinníollacha Comhaontaithe duit ina ndeimhneofar an méid seo a leanas

  •         An méid iomlán atá le haisíoc
  •         Líon, méid agus minicíocht na dtráthchodanna atá le haisíoc
  •         Sonraí bainc SUSI, faoi mar is cuí

Sa chás go bhfuil an íocaíocht deiridh faighte, eiseoidh SUSI deimhniú i scríbhinn maidir leis na híocaíochtaí ar fad.