Ráta Deontais Speisialta

Ráta Deontais Speisialta

An bhfuilim Incháilithe le haghaidh Ráta Speisialta?

Tá ráta speisialta de dheontas cothabhála ar fáil do mhic léinn incháilithe. Ní mór na critéir seo a leanas a chomhlíonadh chun a bheith incháilithe don ráta deontais seo:

 • Ní mór go mbeadh tú incháilithe don ghnáthráta deontais;
 • Ní mór nach sáraíonn d’ioncam iomlán inríofa teaghlaigh €24,500
 • Ar an 31 Nollaig sa bhliain sula ndearnadh d’iarratas, ní mór go n-áireofaí san ioncam teaghlaigh inríofa íocaíocht incháilithe fhadtéarmach ón Roinn Coimirce Sóisialaí mar atá forordaithe i Scéim Deontais an Mhic Léinn don bhliain ábhartha nó a comhionann ó Bhallstát den AE.

 Íocaíochtaí Incháilithe Fadtéarmacha Leasa Shóisialaigh

 1. Pinsean na nDall*
 2. Liúntas do Chúramóirí*
 3. Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora**
 4. Liúntas Cuardaitheora Post Eatramhach**
 5. Liúntas Banchéile Thréigthe
 6. Liúntas Míchumais**
 7. Cúnaimh Feirme
 8. Liúntas Cuardaitheora Post (sa chás go bhfuil sé á fháil ar feadh 391 lá nó níos mó)*
 9. Pinsean Stát (Neamh-Ranníocach)
 10. Íocaíocht Caomhnóra (Neamh-Ranníocach)*
 11. Liúntas Réamh-scoir
 12. Pinsean Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh (Neamh-Ranníocach)
 13. Liúntas Leasa Fhorlíontaigh (sa chás go bhfuil sé á fháil ar feadh 15 lá féilire i ndiaidh a chéile)
 1. Íocaíocht sochair do dhaoine 65 bliana d’aois
 2. Sochar Cúramóra
 3. Sochar Banchéile Thréigthe
 4. Pinsean Easláine
 5. Forlíonadh Éagumais
 6. Sochar Báis Díobhálacha Ceirde (pinsean dílleachta)
 7. Sochar Díobhálacha Ceirde — Sochar Báis (Pinsean Baintrí nó Baintrí Fir)
 8. Pinsean Stáit (Ranníocach)
 9. Íocaíocht Caomhnóra (Ranníocach)
 10. Sochar Cuardaitheora Poist* (nuair a dhéantar iad a chomhcheangal le híocaíochtaí incháilithe eile ag cur suas le 391 lá de réir an nóta thíos “Cruachta Íocaíochtaí Cosanta Sóisialta Fadtéarmacha Incháilithe”)
 11. Pinsean Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh (Ranníocach)
 12. Pinsean Stáit (Eatramhach)
 1. Liúntas chun Filleadh ar an Oideachas (Roghanna Dara Leibhéal agus Tríú Leibhéal)
 2. Liúntas um Fhilleadh ar Obair (Fostaithe)
 3. Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair
 4. An Scéim Fostaíochta Pobail
 5. An Scéim Sóisialta Tuaithe
 6. Tionscnamh Tús
 7. Scéim Tairsí
 8. Cúrsaí Breisoideachas agus Oiliúna (BOO), lena n-áirítear Printíseachtaí
 9. Scéim dreasachta post páirt-aimseartha
 10. Scéim Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais (VTOS)
 1. Liúntais Chúram Altrama agus Iarchúraim nó Liúntas Cothabhála Uchtála i gcás ina n-íoctar é i leith an iarratasóra
 2. Liúntas um Mhaireachtáil Neamhspleách do Dhaoine Óga i gCúram Cónaitheach
 3. Íocaíocht do Theaghlaigh i bhFostaíocht/Forlíonadh Ioncam Teaghlaigh
 4. Ag fáil íocaíochtaí faoin tionscnamh FIT (Modh Mear chuig TF) atá comhionann le híocaíocht leasa shóisialaigh
 5. Sochar Acmhainne Páirtigh i gcás ina bhfuil teidlíocht bhunúsach ag an bhfaighteoir ar Phinsean Neamhbhailí
 6. Rannpháirtithe ar chúrsa oiliúna arna cheadú ag Roinn Rialtais, Gníomhaireacht Stáit nó Comhpháirtíocht Ceantair agus a raibh íocaíocht incháilithe á fáil acu sula ndeachaigh siad ar aghaidh chuig an gclár;
 7. Fostaithe ar Chláir Seirbhísí Pobail (fiontair eacnamaíochta sóisialta roimhe seo) a fhaigheann deontais;

Carnadh Íocaíochtaí Incháilithe Fadtéarmacha na Roinne Coimirce Sóisialaí

 • Is féidir tréimhsí ina raibh Liúntas Cuardaitheora Poist agus Sochar Cuardaitheora Poist agus íocaíochtaí inchálithe eile á bhfáil a chur san áireamh le chéile ar mhaithe leis an tréimhse fhorordaithe 391 lá nó an riachtanas 12 mhí, faoi seach, a chomhlíonadh.
 • Féadtar Sochar Breoiteachta nó Máithreachais na Roinne Coimirce Sóisialaí, cé nach íocaíochtaí incháilithe iad, iontu féin, a úsáid chun tréimhsí ina raibh Sochar Cuardaitheora Poist agus Liúntas Cuardaitheora Poist á fháil a chur san áireamh le chéile ar mhaithe leis an tréimhse fhorordaithe 391 lá a chomhlíonadh a theastaíonn ón Ráta Speisialta a fhad agus a bhí Sochar Cuardaitheora Poist agus Liúntas Cuardaitheora Poist á fháil díreach roimh agus i ndiaidh na tréimhse ina raibh sochar breoiteachta nó sochar máithreachais á fháil.
 • Chomh maith leis in, is féidir tréimhsí ina rabhthas rannpháirteach in JobBridge, an Scéim Náisiúnta Intéirneachta, a chur san áireamh le tréimhsí ina raibh íocaíochtaí incháilithe eile á bhfáil a fhad agus a bhí íocaíocht incháilithe á fáil díreach roimh agus i ndiaidh na tréimhse ina rabhthas rannpháirteach in JobBridge.
 • Is féidir Liúntas/Méadú Leanaí Cleithiúnacha (CDA/CDI) a asbhaint ó íocaíocht na Roinne Coimirce Sóisialaí ionas go mbeidh ioncam inríofa cothrom le níos lú ná an tairseach €24,500 don ráta deontais speisialta, ach ní féidir é a bhaint ó íocaíochtaí a bhfuil neamhaird déanta dóibh de bhrí go bhfuil an t-ioncam seo curtha as an áireamh ó ríomh an ioncaim inríofa cheana féin.
 • Tabhair faoi deara le do thoil nach féidir CDA/CDI a úsáid chun an t-iarratasóir a thabhairt isteach in aon tairseach eile seachas an tairseach ráta speisialta de €24,500.